Клубове по интереси

Клубове по интереси в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за учебната 2021/2022 година:

 • Клуб „Математиката – лесна и интересна”- ръководител: Рукие Кунгю;
 • Клуб „Художествено слово” – ръководител: Ани Шаламанова;
 • Клуб „Модерно е да си грамотен” – ръководител: Сабиха Ходжова;
 • Клуб „Млад журналист” – ръководител: Васка Дринцолова.

КЛУБ ” МАТЕМАТИКАТА- ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА”

Цели: Придобиване на логически знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математически език. Формиране на положително отношение към математиката, създаване на траен интерес към нея и повишаване на мотивацията за учене, чрез придобиване на по- висока увереност в собствените сили и знания. Стимулиране на творческите изяви и успешно представяне на НВО. Формиране на умения за работа в екип. Да се изградят у ученика качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, естетика, усет към хармония; да се развие абстрактното мислене и фантазията на учениците; да се създадат умения за самостоятелна творческа работа; да се изгради графична култура и креативно мислене.

Очаквани резултати: Прилага комбинаторните си знания в практически задачи. Прилага знания за геометрични фигури (вписани и описани многоъгълници, окръжност, симетрични фигури) в практически задачи. Моделира с квадратни и дробни уравнения. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес и успешно представяне на НВО по математика. Повишаване на образователните постижения на учениците по Математика в сравнение с предходните години. Придобиване на по-трайни знания, умения и ключови компетентности.

klub-1
По повод 14 март – Международният ден на математиката учениците от клуб „Математиката – лесна и интересна“, с ръководител Рукие Кунгю проведе радиочас на тема: „Математиката е навсякъде“. Учениците от 8-а и 11-а клас представиха интересни факти за числото π, като доказаха, че математиката е красива наука, която предизвиква креативността, свързва различните области на живота, концепции и идеи.
На края на часа всички се почерпиха с тематични бисквитки, изобразяващи числото π.
R
R-1
R-2
R-3
R-5

КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“

 

Основната цел на работата в клуба е сформиране на репортерски екипи от ученици на  различна възраст, които да изучават основните принципи в журналистическата дейност и спецификата на журналистиката като средство за отразяване на обществения живот във всичките му аспекти – да пишат материали, да вземат интервюта, да водят разговори.

Този клуб ще въвежда учениците в една нова за тях сфера, ще ги провокира да наблюдават света около себе си, да правят селекция на обществено значими теми и събития, за да ги  превърнат в медийни факти.

ЦЕЛИ: Учениците да:

 • придобият умения да пишат, да редактират и да коригират своите статии;
 • се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;
 • развият допълнителни знания, умения, компетентности;
 • повишат комуникативните си умения при практическите занимания, изискващи разнообразни контакти;
 • прилагат езиковите норми с оглед на различни речеви практики и функционалните стилове на речта;
 • проявят активна гражданска позиция и креативно мислене по отношение на актуални обществени проблеми, отразявани в журналистическата дейност;

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците да:

 • Демонстрират изградени практически умения в езиковата комуникация в различни сфери на живота и владеят функционалните стилове на речта;
 • Покажат обществено съзнание и позиция при възникване на житейски казуси и креативно мислене при тяхното решаване;
 • Усъвършенстват уменията за работа в екип, за открояване на актуални и значими проблеми;
 • Повишат своята езикова и литературна компетентност в създаването на устни и писмени текстове.

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК брой 1 /02.11.2021 г.>>>

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК брой 2/30.11.2021 г.>>>

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК брой 3/ 21.12.2021 г. >>>

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК брой 6/10.06.2022 г.>>>

КЛУБ „МОДЕРНО Е ДА СИ ГРАМОТЕН“

Грамотността е първият филтър към успеха на един човек, тя моделира у другите и последващото впечатление за него. Да си грамотен, е уважение първо към себе си. 41% от учениците в България не са грамотни, което е рекорд в целия ЕС, сочат данни на Евростат. Наблюдения във форуми и социални мрежи пък затвърждават мнението, че неграмотността сред подрастващите се разраства все повече. Основната цел на клуба „Модерно е да си грамотен“ е учениците да си припомнят някои правила , за да не допускат паразитните правописни, пунктуационни и правоговорни грешки. Да се научат да внимават за начина, по който се изразяват, да придобият умението да подбират правилните думи, да намират тона в ситуацията и подхода към проблемите. Да знаят тежестта на думите, влиянието, което имат, и ролите, които им възлагаме – отразяват отношенията ни, изразяват ни като личности. В това се състои предизвикателната кауза на модерната дигитална епоха. Грамотността е пряк израз на интелигентността на човек. Да осъзнаваме това и да държим за нея, да я изискваме. От престижния университет до добрата кариера или старта на свой бизнес, от интервюто за работа до пазаруването в Интернет – няма успешна дейност човешка без добра грамотност. А колкото по-висока е тя, толкова по- успешни ще бъдат младите хора.

 Цели: надграждане на знания, умения и компетентности, усъвършенстване на езиковите и литературните компетентности, уменията за създаване на устни и писмени текстове в различните сфери на общуване. Глобалните цели и задачи са насочени към успешната подготовка за ДЗИ, за кандидатстудентските изпити.

КЛУБ  “ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО”

Цели:

 • развиване таланта на ученика и активността на Аз-ът;
 • усъвършенстване усета към изразителна, правилна и чиста българска реч;
 • съпреживяване  чувствата и мислите, заредени в поетичните творби.

Очаквани резултати: Ученикът:

 • демонстрира възпитан творчески усет;
 • проявява желание за творческа изява;
 • възпитава у себе си редица нравствени качества – екипност, самодисциплина, патриотично и интернационално възпитание, морални норми на поведение.

 

Клубове по интереси в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за учебната 2020/2021 година:

 • Клуб „Многоликият огън”- ръководител: Александър Бучков;
 • Клуб „Учебна компания” – ръководител: Айше Кунч;
 • Клуб „Биологията – наука за живота” – ръководител: Медиха Крондева;
 • Клуб „Народно творчество” – ръководител: Васка Дринцолова.

По повод баба Марта ученици от клуб “Народно творчество” към ПГ “Петко Р. Славейков”, съвместно с НЧ “Светлина -1907”, вложиха голямо старание в изработването на тазгодишните мартенички, които ще окачат в училище на 1 март и ще нарекат за здраве, щастие и късмет.

Клубове по интереси в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за учебната 2019/2020 година:

 • Клуб „Дебати”- ръководител: инж. Надежда Дринцолова;
 • Клуб „Учебна компания” – ръководител: Айше Кунч;
 • Клуб „Биологията – наука за живота” – ръководител: Медиха Крондева;
 • Клуб „Фолклорно веселие” – ръководител: Васка Дринцолова.

КЛУБ „ДЕБАТИ” 

Клуб „Дебати”  с ръководител инж. Надежда Дринцолова включва ученици от XI и XII клас. Той е събрал млади хора, които имат желание и необходимост да повишат своите комуникативни способности, да изразяват мнение, да споделят и защитят идеи.  Клуб „Дебати” е място, където учениците усъвършенстват уменията си да убеждават и чрез убеждаване да печелят съмишленици. Той подпомага развитието на комуникативните умения у учениците, възпитава в толерантност и уважение към различните мнения и идеи.

 

Първата представителна изява на участниците от клуб „Дебати” премина под надслов: „Умението да убеждаваме”. С участието си в Иновационния лагер в Световната седмица по предприемачество, учениците от клуба показаха умения да разискват конкретно бизнес предизвикателство и да генерират идеи за разрешаване на поставен казус. Те показаха състезателен дух, креативност, умения за изграждане и защита на аргументирана позиция.

Клуб “Биологията – наука за живота”

Разширяване и задълбочаване на знанията за  разнообразието на организмовия свят, поведението на животните, биологичните структури и процеси. Обогатяване знанията на учениците за развитието на биологията като наука и основните биологични клонове. Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в обучението – търсене, събиране, обработване и представяне на информация за създаване на компютърни модели и презентации. Мотивация на учениците чрез стимулиране на тяхното творчество и въображение за по-добри постижения и изява.

На 5 март 2020 г. ученици от клуб “Биология – наука за живота” при ПГ “П. Р. Славейков” проведоха радиочас във връзка с новия коронавирус COVID-19.  Учениците поднесоха полезна информация за това какво представлява новия коронавирус, кои са начините на заразяване, как да се предпазим и да реагираме в случай на заразяване.

По повод Първи декември – Световен ден за борба със СПИН учениците от клуб “Биология- наука за живота” при ПГ “П.Р.Славейков”, гр. Якоруда проведоха радиочас на тема: “Аз знам за СПИН!” Учениците отправха апел: “Животът е безценен! Не рискувайте живота си, бъдете отговорни към собственото си здраве и здравето на партньора!”

Клуб за народни танци и хора “Фолклорно веселие” 

Състои се от 12 ученици от 8 и 11 клас. Основни цели: развитие, съхранение и популяризиране на българския фолклор ; получаване на добри практически познания за хората и танците от различните фолклорни области; осигуряване на участия и изяви на клуба в училищни тържества.

В клуба се развиват личните заложби и интереси на учениците, формират се потребност от общуване с българския фолклор, интерес към народното творчество и участие в българските национални празници, обичаи и обреди. По този начин учениците постепенно ще се запознаят с богатото културно наследство, оцеляло през вековете, ще се събуди любовта към фолклора, българското, което ги кара да осъзнаят и да се гордеят с произхода си.  Клубът за народни танци ще подпомогне изграждането на творчески личности с по-богата двигателна култура, ще стимулира въображението, танцувалните и музикалните възможности на учениците. Като очакван резултат от участието в клуба е зараждането у всеки един от участниците на интерес и любов към българското народно песенно и танцово изкуство.

Клуб “Учебна компания”

25.02.2020 г. участие в състезание “Финансов иновационен лагер” – град София по програмa Учебна компания на JA Bulgariа 

Клубове по интереси в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за учебната 2018/2019 година:

 • Клуб „Математиката в живота” –  ръководител Рукие Кунгю;
 • Клуб „Дигитални компетентности”- ръководител Айше Мускова;
 • клуб “Биология- наука за живота”- ръководител Медиха Крондева;;
 • клуб за народни танци и хора “Фолклорно веселие”-ръководител Васка Дринцолова.

Клуб„Математиката в живота” 

С добре обмислени и разнообразни занимания се формира положително отношение към математиката, създаде се интерес към нея и се повиши мотивацията си за учене. Участниците придобиха  по- висока увереност в собствените си сили и знания.

66263073_2523390194376772_7239015782242320384_n
66587034_2523390707710054_7813219108324900864_n

Клуб „Дигитални компетентности”

Обогатиха се и се задълбочиха знанията, уменията и компетенциите на учениците в областта на дигиталните компетентности.

64309792_937418943275299_5855558923020402688_n

Клуб “Биология- наука за живота”

Разшириха се знанията на учениците за разнообразието на организмовия свят, основните организмовия царства, клетъчния строеж и мястото на човека в организмовия свят. Формира се отговорно отношение към природата и опазване на биоразнообразието от растителни и животински видове на Земята.

IMG_20190225_141440
IMG_20190225_141935

Клуб за народни танци и хора “Фолклорно веселие”

Вниманието беше насочено към съхраняване и поддържане на народните традиции  и възпитаване в толерантност и взаимно уважение. Развиване на двигателна, музикална култура и ритмичен усет, както и зараждане на интерес и любов у всеки един от участниците към българското народно песенно и танцово изкуство.

62593379_307620440173253_5503286985302736896_n
64432999_446508356144967_8594958771728416768_n

На 25.06.2019 г. в ПГ “Петко Рачов Славейков” се проведе обща публична изява на клубовете по интереси: “Математиката в живота”, “Дигитални компетентности”, “Биологията – наука за живота”, “Фолклорно веселие”.
По време на изявата участниците от тези клубове демонстрираха пред всички зрители не само своите знания и умения, които са придобили в клубовете по интереси, но и успяха да забавляват публиката с хумористични сценки, любопитни факти, забавни твърдения и весели танци.