Подкрепа за успех

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”>>>

 

ДЕЙНОСТ 3 ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски – обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27и 30 от Наредбата за приобщаващо образование:

Във връзка със заповед № РД 09-1092/11.04.2019г.на министъра на образованието и науката,с определени училища ,които да участвата в техническо и финансово изпълнение и да извършват разходи по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“/2014-2020/, в ПГ „Петко Р. Славейков“-гр. Якоруда са създадени и функционират 5 групи за допълнително обучение:

1. по БЕЛ – XII-a клас , с ръководител Сабиха Ходжова

2. по БЕЛ –  XII-б клас ,  с ръководител Васка Дринцолова

3. по Математика – IХ клас, с ръководител Рукие Кунгю

4. по Математика –  X клас, с ръководител Рукие Кунгю

5. по  Английски език – VIII клас, с ръководител Фатма Карафеиз

Дейностите се извършват извън часовете по учебен план и в неучебно време, по програма и график, разработени от ръководителя и утвърдени от директора.

Учениците са определени чрез попълване на индивидуална карта. Идентифицирани са потребностите на учениците и програмата за провеждане на допълнително обучение е съобразена с отстраняване на пропуските в овладяване на учебното съдържание.

Проследяването на постигнатия индивидуален напредък на учениците в резултат на допълнителните обучения ще се извършва на годишна база въз основа на използваните инструменти по проекта.

Клуб ” Математика” – IX клас и Х клас

Цел: Преодоляване на пропуските в усвояването на учебното съдържание

Очаквани резултати: Мотивиране на учениците за участие в учебния процес, преодоляване на пропуските, овладяване на задължителния минимум и  успешно представяне на НВО по математика.

matem3

ДЕЙНОСТ 3 ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски – обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27и 30 от Наредбата за приобщаващо образование:

Във връзка със заповед № РД 09-1092/11.04.2019г.на министъра на образованието и науката,с определени училища ,които да участвата в техническо и финансово изпълнение и да извършват разходи по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“/2014-2020/, в ПГ „Петко Р. Славейков“-гр. Якоруда са създадени и функционират 6 групи за допълнително обучение:

1. по БЕЛ – VIII клас , с ръководител Сабиха Ходжова

2. по БЕЛ –  IX клас ,  с ръководител Васка Дринцолова

3. по БЕЛ – Х клас, с ръководител Сабиха Ходжова

4. по Математика – VIII клас, с ръководител Рукие Кунгю

5. по Математика –  IX клас, с ръководител Рукие Кунгю

6. по Математика – Х клас, с ръководител Айше Мускова

Дейностите се извършват извън часовете по учебен план и в неучебно време, по програма и график, разработени от ръководителя и утвърдени от директора.

Учениците са определени чрез попълване на индивидуална карта. Идентифицирани са потребностите на учениците и програмата за провеждане на допълнително обучение е съобразена с отстраняване на пропуските в овладяване на учебното съдържание.

Проследяването на постигнатия индивидуален напредък на учениците в резултат на допълнителните обучения ще се извършва на годишна база въз основа на използваните инструменти по проекта.