Издаване Свидетелства за професионална квалификация

 1. 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 38 и чл. 39  от Закона за професионалното образование и обучение
2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Професионална гимназия „Петко Р.Славейков“ – гр.Якоруда
3. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на Свидетелство за професионална квалификация по реда на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 • Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
 • Свидетелство за професионална квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
 • Свидетелство за професионална квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
 • След регистрирането Свидетелството за професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация
 1. 4. Начини на заявяване на услугата.

За издаване на Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване.

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път 

 1. 6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочен
 1. 7. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
  Не се дължат
 1. 8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката

 1. 9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на Свидетелство за професионална квалификация iе обжалват по реда на АПК пред Административния съд

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

     pgm_yakoruda@abv.bg

/електронен адрес на институцията/

12. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез упълномощено лице