КД 1 – Образователна мобилност за граждани

О Б Я В А

Уважаеми учители,

Съобщаваме ви, че в ПГ „ П.Р.Славейков“ стартира Проект:Дигитално квалифицирани учители за успешна училищна общност” по Програма  „ЕРАЗЪМ +”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование“ , регистрационен № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000114783

 Обучението на учителите ще се проведе в периода от 18.X.2023 г. до 25.X.2023 г. в гр. Малага, Испания.

Участниците в проекта по ключова дейност Structured Courses/Training Events ще се обучават по темите:

  1. ” ICT: Learning by doing”
  2. “STEM: The new way of teaching and learning”.

Критериите за подбор на участници са:

– оценка от атестационна карта;

– носител на ПКС;

– мотивация за повишаване на квалификацията;

– подготовка на ученици за участие в състезания, конкурси и олимпиади;

– чуждоезикови компетентности и вписване в колектива;

Критериите ще бъдат обявени предварително, така че да се осигури прозрачност при избора на най-подходящите участници. Всеки от избраните критерии ще има своята стойност и учителите ще бъдат класирани по точкови резултати. Селекцията на участниците ще се извърши от комисия, определена със Заповед от Директора на училището.

Процедурата по избор на участници – учители в образователната мобилност ще бъде справедлива, отговорна, прозрачна и документирана.  За тази цел със Заповед № 7/20.09.2023 г.  на Директора на ПГ „П.Р.Славейков“ е определена Комисия, отговорна за избора на участниците, както и за критериите, по които те ще бъдат одобрявани.

ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Подаване на документи:

  • Заявление за участие;
  • Мотивационно писмо;
  • CV
  • Сертификати за ниво на владеене на чужд език.

 Документите ще се подават в канцеларията на училището в СРОК  14.09 21. 09. 2023 година!!!

 

Подборът ще се извърши в срок до 28.09.2023 г. и резултатите ще бъдат обявени на специално определените за целта места – информационно табло, на страницата на училището и във фейсбук.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 В рамките на този квалификационен курс, участниците ще придобият нови компетенции и ще могат да:

– повишат и надградят дигиталната си грамотност и умения да ги прилагат в ежедневната си преподавателска дейност;

– прилагат различни модели на обучение с помощта на ИКТ;

– използват инструменти за сътрудничество и облачни изчисления: Google Apps;

– работят с подходящи дигитални средства и ресурси за надграждане на традиционните методики и оценяване на резултатите на учениците;

– се възползват от свободни ресурси за създаване, съхраняване и разпространение на електронно учебно съдържание;

– създават аудио-визуални интерактивни ресурси;

– оказват повече подкрепа на учениците относно ИКТ и да възлагат задачи за създаване на собствено съдържание;

– използват различни начини за получаване на бърза и лесна обратна връзка от учениците;

– да подобрят езиковите си познания по чужд език и умения за общуване в чуждоезикова среда;

– придобият социални умения за адаптиране в междукултурна среда.

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ОТ ПГ “ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, ГРАД ЯКОРУДА, ПО ПРОЕКТ “ЕРАЗЪМ+”

 

През 2023 г. ПГ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Якоруда кандидатства и спечели проект по програма Еразъм+, ключова дейност КА 122, сектор „Училищно образование“ за мобилност на педагогически специалисти на тема: „Дигитално квалифицирани учители за успешна училищна общност“. Проектът е насочен към повишаване на дигиталните компетентности на учителите в областта на СТЕМ обучението чрез въвеждане на иновативни образователни технологии и методи в учебния процес.

Реализирането на проекта се осъществи в  периода от 18.Х.2023 до 25.Х.2023 г.  в гр. Малага, Испания. Участие взеха четирима учители, включени в два квалификационни курса по темите: “ICT: Learning by doing” и “STEM: The new way of teaching and learning”. Обучението беше насочено към ефективно планиране, организиране и проектиране на практически STEM дейности. Участниците се запознаха със STEM визията 2026 – визия за иновативно бъдеще, за създаване на равнопоставеност на възможностите в STEM за насърчаване на ученето през целия живот. Учителите имаха възможност да се запознаят  и да разгледат  конкретни  случаи от практиката. Програмата е разработена така, че наред с теоретичните познания, участниците придобиха и практически опит и увереност за прилагане на STEМ в учебна среда, отправиха поглед към важното взаимодействие с бизнеса и добрите практики от друга европейска страна. Комплексният подход, заложен в обучението, допринесе за по-качествен и иновативен начин на преподаване.

Учителите, участващи в избраните структурирани курсове обогатиха професионалния си опит, запознаха се с европейските условия на учене и труд, разшириха познанията си за културата и историята на Испания, развиха междукултурни и социални умения.

Участието в този проект бе сертифицирано и даде възможност на учителите да обменят  добри практики за работа в екип, да създадат полезни и дълготрайни контакти, които ще им помагат в бъдещата работа, да подобрят своите езикови умения и овладеят нова, специфична терминология, да подобрят много от своите личностни качества – отговорност, инициативност и самодисциплина. След проведената мобилност учителите придобиха по-голямо самочувствие като европейски специалисти, мотивирани и готови да отговорят на предизвикателствата в образованието на 21 век.