Образование за утрешния ден

Картина1

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ >>>

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целите на проекта са насочени към:

 • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 • модернизиране на методите и средствата за обучение;
 • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Клубовете по интереси по проект “Образование за утрешния ден”  в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за учебната 2023/2024 година:

 • Клуб „Мултимедия”- ръководител: Айше Мускова;
 • Клуб „Светът на компютърната графика” – ръководител: Даниела Масларова.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ: „МУЛТИМЕДИЯ“

Дейност 6 “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения- базови и за напреднали)“.

Ръководител: Айше Ибрахим Мускова

І. Цели:

Запознаване на учениците с техника на безопасност в компютърен кабинет. Запознаване на учениците с различните устройства служещи за мултимедийно документиране и дигитализиране на информация, с принципите им на работа и с управлението им..

ІІ. Очаквани резултати:

Учениците спазват правилата за безопасна работа в компютърен кабинет. Учениците разпознават различните устройства служещи за мултимедийно документиране и дигитализиране на информация, знаят принципите им на работа и с управлението им.

https://oud.mon.bg/exercise-group-lessons

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ: „СВЕТЪТ НА КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА“

Ръководител: Даниела Володиева Масларова

Брой участници: 11 ученика

Стартиране: 09. 10. 2023 година

І. Цели:

Учениците да се научат да изразяват себе си и своята креативност във всякакви електронни формати свързани с компютърната графика.

ІІ. Очаквани резултати:

Учениците да могат да разберат и затвърдят предназначението на програмите, работа с графични изображения, да правят разлика между  различните компютърни графики.

https://oud.mon.bg/exercise-group-lessons

Клубовете по интереси по проект “Образование за утрешния ден”  в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за учебната 2021/2022 година:

 • Клуб „Дигитален свят”- ръководител: Айше Мускова;
 • Клуб „Млад информатик” – ръководител: Даниела Масларова.

КЛУБ “ДИГИТАЛЕН СВЯТ”

Придобиват реална представа за структурата, съдържанието и оформянето на дизайна на уеб сайт, така че всички, които го посетят, лесно и бързо да намерят необходимата информация.

КЛУБ “МЛАД ИНФОРМАТИК”

Участници са 10 ученика от професия ,,Икономист-информатик”.
Цели:  Развитие на комуникационните умения.практичност,логическо мислене и творчество на учениците.
Очаквани резултати: Да може да използва различни софтуерни продукти за разнообразни дейности в ИТ сферата.

Клубовете по интереси по проект “Образование за утрешния ден” в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за учебната 2020/2021 година:

 • Клуб „Дигитални компетенции”- ръководител: Айше Мускова;
 • Клуб „Дигитална работилничка” – ръководител: Даниела Масларова.

Клуб “Дигитални компетенции”

Дигиталните умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност, на по-късен етап и в живота. В дейността на програмата основно се работи върху формиране на умения за работа с програми и приложения, които съдържа нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, запознаване с полезни сайтове, програми и приложения, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

17 февруари – ДEН НА ДОБРОТАТА!

И най- малкото добро, което направиш, то е за твоя сметка, ще ти дойде на помощ и ще те избави от голямо нещастие.

НЕКА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ!!!

Клуб “Дигитална работилничка”

По случай отбелязването на Международният ден за безопасен интернет 28.02.2020 г. учениците от клуб ,,Дигитална работилничка”, проведоха изява под надслов „Заедно за по-добър интернет“.  Целта на мероприятието беше учениците да привлекат вниманието на младите хора към по-безопасното и отговорно ползване на Интернет и мобилни устройства