KA229 – Партньорства за училищен обмен

О Б Я В А

Уважаеми ученици и родители,

Съобщаваме ви, че в ПГ „ П. Р. Славейков“ стартира  Проект: „Интересно пътешествие от теорията към практиката и от  училището към бизнеса“ по КА2 –  Сътрудничество за  иновации и обмен на добри практики, KA229-Партньорства за училищен обмен.

Участниците в дейностите по проекта са група от 20 ученици /и 4 резерви/, която включва:

  • по 5 ученика за всяка дейност от VIII до ХI  класове за участие в образователната мобилност по  проекта и обмен на  добри практики в рамките на 7 дни в Полша, Турция, Италия, Румъния и България.

 Процедурата по избор на участници – ученици в образователната мобилност ще бъде справедлива, отговорна, прозрачна и документирана. За тази цел със Заповед на Директора на ПГ „П. Р. Славейков“ е определена Комисия, отговорна за избора на участниците, както и за критериите, по които те ще бъдат одобрявани.

Лого