ПГ „ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“- ГР. ЯКОРУДА

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ПО ДВЕ ПРОФЕСИИ:

 

    1. професия: “Икономист-информатик“, специалност: “Икономическа информатика“-26 места

 

    1. професия „Администратор в хотелиерството“, специалност: „Организация на обслужването в хотелиерството“-26 места

Ученическите практики активизират учениците и стимулират тяхната активност. Със силна мотивация, желание и отговорност гимназистите изпълняват своите задължения в туристическия сектор.

ВАЖНО!!! 

РАБОТНО ВРЕМЕ

 Училищната комисия за приемане на документи на учениците за участие в държавен план-прием за учебната 2022-2023 г.

За участие в I -ви етап на класиране:

На 05.07.2022г., 06.07.2022г. и 07.07.2022г.

От 8:00 до 18:00 часа в учителската стая

За участие в III – ти етап на класиране:

26.07.2022г. и 27.07.2022г.

От 8:00 до 18:00 часа в учителската стая

Брошура >>>

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ >>>

ПРИЕМ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 За учебната 2022-2023 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда , ще се приемат ученици в VIII клас, дневна форма по следните специалности:

1.“Икономика и мениджмънт“, професия “Икономист“ с  РИЧЕ-АЕ

Срок на обучение- 5 години; 26 ученици

2.“Организация на обслужването в хотелиерството“, професия „Администратор в хотелиерството“ с РИЧЕ-АЕ

Срок на обучение-5 години; 26 ученици

Уважаеми ученици и родители,

Започва попълването на свободните места след третия етап на класиране за прием в 8 клас.

В срок до 10. 09. 2022 г. учениците могат да кандидатстват за свободните места по професии на място в училище.

Необходими са:

1.Свидетелство за завършено основно образование-оригинал

2.Медицинско свидетелство

Документи се приемат всеки работен ден в администрацията на училището

-от 9:00 до 12:00ч.

– от 13:00 до 16:30 ч.

Свободните места са:

1.професия“Икономист“- 6

2.професия „Администратор в хотелиерството“- 5

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 15.07.2022 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2022 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2022 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2022 година включително
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Уведомявам ви, че в периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022 г.  включително преминаваме на обучение на ротационен принцип. Графика за ротация е:
– обучение в електронна среда на учениците от VIII и XI клас;
– присъствено обучение на учениците от IX, X и XII клас.

Инж. Малина Гръкова-директор

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Уведомявам ви, че дните от 31.01.2022г.до 04.02.2022г. са неучебни дни-ваканция, съгласно заповед №РД09-1474/24.01.2022г.на министъра на образованието и науката
Учебните занятия продължават на 07.02.2022г. с учебната програма за втори учебен срок на учебната 2021-2022година.
Бъдете здрави, спазвайте противоепидемичните мерки .

Пазете се!

Инж. Малина Гръкова-директор

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с нарастващата заболеваемост от КОВИД в нашата област Благоевград, съгласно заповед № РД09-1256/21.01.2022г. на министъра на образованието  от понеделник 24.01.2022г. до петък 28.01.2022г. включително преминаваме в обучение в електронна среда от разстояние. Напомням ви, че трябва да спазвате вечерен час 20:00часа.

Пазете се!

Бъдете здрави!

Инж. Малина Гръкова-директор

                                  29. 11. 2021 година
            Скъпи колеги, ученици и родители,
Нашето училище чества своя Патронен празник!
Училище с богата традиция, с дълга история, училище на 55 години!
Училище със съвременен облик, динамично развиващо се, предлагащо възможности за модерно образование на учениците!
Това е днес ПГ ”Петко Рачов Славейков”!
Скъпи колеги, вие сте будители с неуморен дух и всеотдайност.
С признателност към вас, пожелавам празнично настроение, сили и енергия за все по високи постижения , защото ние можем!
Скъпи ученици, бъдете здрави, целеустремени и отговорни!
Уважаеми родители, благодарим ви , че в тези трудни дни сте до нас и вашите деца! Благодарим за вашата подкрепа!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Директор: инж. Малина Гръкова

        Уважаеми родители,

        Уважаеми ученици,

                                        Уведомявам Ви , че на основание заповед № РД 09-748/19.03.2021г. на Министъра на образованието и науката за всички ученици от VIII до XII класове, дневна форма на обучение в ПГ “Петко Р.Славейков“ продължава обучението в електронна среда за периода 22.03.2021г.до 31.03.2021г.

Учебните часове, учебната и производствена практика, както и извънкласните дейности се провеждат в платформата Teams според утвърденото седмично разписание за втори учебен срок и утвърденото часово разписание за деня, с които сте запознати от класните ръководители.

На учениците се пишат отсъствия в съответствие с чл.61а от Наредбата за приобщаващо образование. За освобождаване от учебни занятия се прилагат разпоредбите в Правилника за дейността на училището.

Уважаеми родители, подкрепяйте и насърчавайте вашите деца за активно включване в обучението в електронна среда!

Здравето е безценно!Бъдете здрави!

                                                          Директор: инж.Малина Гръкова

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

        Уведомяваме Ви, че съгласно заповед №РД 09-  3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката, всички паралелки от VIII до  XII клас в ПГ “Петко Р. Славейков“ преминават на обучение в електронна среда от разстояние. Всички ученици имат профили и пароли за платформата Teams и се справят успешно с обучението. Седмичното разписание на часовете е утвърденото за I-ви учебен срок и което прилагаме при присъственото обучение. Часовете започват в 8:00 часа и са с продължителност 40 мин.

      Уважаеми родители,подкрепяйте и насърчавайте вашите деца за активно включване в обучението в електронна среда.

                   Здравето е безценно! Бъдете здрави!

СЪОБЩЕНИЕ

След трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година в ПГ „Петко Р.Славейков““ – гр.Якоруда  са обявени 9 /девет/ свободни/незаети/ места в професия „Администратор в хотелиерството“. 


Заявления за участие в четвърти етап на класиране

за попълване на незаетите места ще се приемат в администрацията на училището от 10.08.2020г.до 03.09.2020г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.

Необходими документи:

1. Свидетелство за завършено основно

образование   (оригинал);

   2. Медицинско свидетелство (оригинал).

Обявяване на класирането: 04.09.2020 г.

Записване на приетите ученици: на 08,09.09.2020 г. в администрацията на училището от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.

ВАЖНО!!!

 СЪОБЩЕНИЕ
за родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

информираме ви, че във връзка с Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година, може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лева, до 15 октомври 2020 година.

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

/ утвърден със заповед №РД-06-251/29. 04. 2020 г. на

Началника на РУО-Благоевград/

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2020-2021 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда ще се приемат ученици в VIII клас по:

Професия: Администратор в хотелиерството“

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството“, с разширено изучаване на Английски език.

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Възможности за реализация: в управлението и мениджмънта на обекти от сферата на туризма.

     Обучението по специалността дава знания и умения за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности.

В хотелиерският бранш е по-интересно отколкото предполагате!  Той крие невероятни възможности за реализация!!!

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ,

на 27 май 2020 г. от 14,00 часа в екип Ученици в платформата на Teams ще се проведе родителска среща по всички въпроси касаещи предстоящите ДЗИ  и ДИ за СПК.

Заповядайте!!!

Може да се присъедините от профила на вашите деца в платформата Teams или с линк за присъединяване:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa0980da4bac946ebaa49bbebd393bae8%40thread.tacv2/General?groupId=90aba34f-d777-4de6-a266-11e906bf4cee&tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd

                                                                  От ръководството на ПГ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ,  СЛУЖИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

В навечерието на най- светлия празник 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура, ученици и учители от ПГ „Петко Рачов Славейков“- гр. Якоруда,  ще проведат виртуално редица инициативи.

Каним Ви, да се присъедините за да видите как вашите деца – наши ученици, ръководени от своите учители прилагат усвоените знания и умения по изучаваната професия като създават и представят значими продукти посветени на празника и с последваща полза.

Нашите ученици са достойни последователи на Кирило-Методиевото дело.С тях България има бъдеще!

 

Ето и програмата с линкове за присъединяване:

  • 18 май, 14:00 часа, учениците от професия „Икономист-информатик“ ще представят, изработения от тях флипбук на тема “Непреходното дело на светите братя Кирил и Методий“.

https://teams.microsoft.com/l/message/19:a0980da4bac946ebaa49bbebd393bae8@thread.tacv2/1589288106820?tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd&groupId=90aba34f-d777-4de6-a266-11e906bf4cee&parentMessageId=1589288106820&teamName=%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98&channelName=General&createdTime=1589288106820

 

  • 20 май, 14:00 часа, учениците –информатици, ще представят създадената електронна библиотека “Българските автори-всичко за матурата на едно място“.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa0980da4bac946ebaa49bbebd393bae8%40thread.tacv2/1589206282782?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22057bce22-5de2-43c5-842b-0788e5fa6527%22%7d

 

  • 21 май, 14:00 часа, учениците от професия“Организатор на туристическа агентска дейност“ ще ни заведат на виртуална екскурзия по стъпките на солунските братя.

https://teams.microsoft.com/l/message/19:a0980da4bac946ebaa49bbebd393bae8@thread.tacv2/1589288859155?tenantId=420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd&groupId=90aba34f-d777-4de6-a266-11e906bf4cee&parentMessageId=1589288859155&teamName=%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98&channelName=General&createdTime=1589288859155

 

  • 22 май 14:00 часа ученици от различни професии, изучавани в училище ще участват във виртуален иновационен лагер по казуса „Как да подобрим грамотността ?“

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa0980da4bac946ebaa49bbebd393bae8%40thread.tacv2/1589191951000?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22a513dddc-440b-4b03-b046-b4c48f7fc4c0%22%7d

 

Можете да се присъедините от профила на вашите деца в платформата Teams!

Заповядайте да отбележим празника заедно!

                                                            С уважение:

                                                                 инж.Малина Гръкова-директор

Видео запис от всяка проведена инициатива >>>

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Образованието е наша обща кауза!

Днес в извънредното положение, което се намираме всички се стараем обучението да продължи. Това обаче трудно се случва без устройство/ компютър, таблет, лаптоп, телефон/ и интернет връзка.  Солидарни със затрудненията , които изпитват някои от вас. Училището ПГ „Петко Р.Славейков“-Якоруда е готово да подпомогне мотивирани ученици с устройство или мобилен интернет на преференциални цени за времето на дистанционно обучение. Ако някой от вас има в повече устройство , може да го дари временно на съученик в нужда!

Моля, свържете се с вашите класни ръководители и споделете вашите нужди! Ние ще обсъдим ситуацията и ще помогнем!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ МНОГО!

НЕКА ДА БЪДЕМ ДОБРИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

ВАЖНО!!!!

Уважаеми ученици,

В дните 13-16 април 2020 г. съгласно указанията на Министъра на образованието и науката и заповед на Директора в ПГ ще се организират разтоварващи дейности по интереси съобразно вашите потребности, предварително обмислени и тематично обвързани. Ще провокираме интереса ви към музейни експозиции, галерии, природни забележителности, културни паметници, и др. Ще насочим вниманието ви към образователни филми, като обсъждането им ще стане във виртуалните класни стаи след покана от учителя в определен за екипната работа час.

За целта трябва да посещавате виртуалната класна стая „Час на класа“ в MS Teams всеки ден за периода 13- 16 април за времето от 9:40 до 12:20 часа

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС!!!!

Уважаеми ученици,

Съгласно указанията на Министъра на образованието и науката и заповед на Директора на училището, периодът 13- 16 април 2020 г. ще бъде учебно време, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на 2019/2020 г.

За целта трябва да посещавате виртуалните класни стаи в MS Teams всеки ден за периода 13- 16 април съгласно утвърдената от Директора на училището заповед за часовото разписание по време на дистанционно обучение.

ВАЖНО!!!!

Уважаеми родители,

През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.

Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването на тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционното обучение не можеше да стартира, особено при по-малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация  и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по-малко големи усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите, за да могат Вашите деца да участват в структурирани образователни дейности и да усвоят възможно най-голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционното обучение не е и не може да бъде алтернатива на традиционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условията на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електронното обучение може да развие в немалка степен качества като самостоятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.

Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електронното обучение!

От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушват в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на ограниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло за всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.

 Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!

Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!

 Регионално управление на образованието –  Благоевград

 

ВАЖНО!!!!

ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“- ГР. ЯКОРУДА

 УКАЗАНИЯ

Относно:    Дистанционно обучение на ученици

 Считано от 16.03.2020г.до 29.03.2020г

1.Ученикът е длъжен според часовото разписание за деня, от компютъра или телефона си от къщи / не от заведения или други обществени места, където има събиране на хора/ да посещава фейсбук-групата на класа и да ползва информацията в интернет.

2.Ученикът се запознава с изпратения от учителя по предмета материал /презентация, видео-урок, електронен урок, тест и др. или участва в урока в реално време ако учителя го изисква .

3.Не е необходимо ученика да е пред компютъра през цялото време на часа по предмета, освен ако учителя не е указал такова изискване за конкретния урок .

4.Ученикът изпълнява поставените от учителя задачи и ги предоставя като отговор на учителя по посочения начин за обратна връзка и в указания срок .

5.Участието на всеки ученик в дистанционното обучение ще се отразява в работна карта на учителя по предмета и ще се има предвид при срочното и годишно оценяване.

6.Ученикът може да изисква допълнителни консултации при изпълнението на поставената задача във времето, което учителя е определил за това.

7.Необходимо е ежедневно ученика да посещава електронния дневник на училището и да следи за съобщения.

8.Ученикът е длъжен  да информира родителите си за дадените указания за обучение във  времето на  извънредното положение/16-29.03.2020г/.

Това е училището, в което сме заедно, споделяме предизвикателствата, насърчаваме се в трудни моменти, но най вече се учим един от друг.

Това е нашето топло и уютно място, където всички се чувстваме значими, където грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си , където децата се учат от възрастните, а възрастните се учат от децата .

Това е нашето училище !

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК >>>

Нашите цели

Да развиваме и развеселяваме децата всеки ден!

Модерно оборудване
Забавни часове
Разнообразни занимания
Научни изледвания
Здравословно хранене
Училищен автобус

Забавлявай се докато учиш

Разгледай нашият живот, за да видиш усмивките на нашите деца