ДЗИ

Държавни зрелостни изпити през учебната 2022/2023 г.

 

ВАЖНО!!! >>>

Държавни зрелостни изпити през учебната 2022/2023 г.

 

ВАЖНО!!! >>>

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на заявления за допускане до дьржавни зрелостни изпити (матури) през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година е от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г, /в работни дни/!.

След този срок заявления няма да се приемат.

Заявленията се подават в администрацията на училището до 18.02.2022 г.(петък), 13:00 часа.

Държавни зрелостни изпити 2022 г.>>>

Държавни зрелостни изпити през учебната 2020/2021 г.

Държавни зрелостни изпити

Уважаеми зрелостници,

За Вашето успешно дипломиране , държавните зрелостни изпити за сесия май-юни наближава.

ДЗИ БЕЛ-19 май 2021г.

II ДЗИ БЕЛ-21 май 2021г.

ДЗИ по желание от 26.05.2021г. до 31.05.2021г.

За повече информация относно вашето дипломиране вижте презентацията!>>>

Заявление за допускане до ДЗИ>>>

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ>>>

Служебна бележка за допускане до ДЗИ>>>

Държавни зрелостни изпити през учебната 2019/2020 г.

Държавни зрелостни изпити

 

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 20 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 22 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.
Сесия август – септември Дати за провеждане
Български език и литература 27 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 28 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

 

Заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г.
на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Сесия май – юни Сесия август – септември
срок срок
Учениците, които се обучават в XII клас и желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, сесия май – юни на учебната 2019/2020 година, подават заявление по образец, до директора на училището, в което се обучават.

 

Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието.

 

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление до Регионалното управление на образованието по местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РУО училище. Заявлението се подава на хартиен носител и към него се прилага копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

от 04.03.2020 г.до 17.03.2020 г. от 01.07.2020 г. до  14.07.2020  г.
      Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.  до 18.05.2020 г. до 24.08.2020 г.
      От училището, в което са подали заявление,  зрелостниците получават служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочва дата, час и място за явяване на съответния изпит.   

до 18.05.2020 г.

 

до 24.08.2020 г.

·                Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 12.06.2020 г. до 10.09.2020 г.

 

ЗАПОВЕД №425/12.06.2019 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Периода от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г. /включително/ за запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от ДЗИ – сесия май 2019 г.

Място за запознаване с оценените изпитни работи – учителската стая, от 15:00 часа до 16:30 часа на горепосочените дати.

Зрелостниците могат да се запознаят със своите изпитни работи след представяне на документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Директор: инж. Малина Гръкова