Документи

ГОДИ ШЕН  КОМПЛЕКСЕН ПЛАН >>>

У ЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ >>>

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ >>>

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 >>>

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ >>>

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  >>>

МЕХАНИЗЪМ ЗА ТОРМОЗ 

ДНЕВЕН РЕЖИМ  >>>

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД  >>>

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ >>>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ >>>

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО >>>

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ >>>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ >>>

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ >>>

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ >>>

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ >>>

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО >>>

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД >>>

ПРАВИЛА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗНАЦИТЕ, ОТЛИЧИЯТА И РИТУАЛИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО >>>

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД >>>

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ >>>

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ >>>

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА >>>

ПЛАН -ПРОГРАМА 2022 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА >>>

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С УЧИЛИЩНИТЕ АВТОБУСИ >>>

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ >>>

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” >>>

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ >>>

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА >>>

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА СРЕДАТА В УЧИЛИЩЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА >>>