Документи

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН >>>

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ >>>

 

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>>>

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА  С COVID- 19>>>

 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ >>>

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ >>>

 

САМООЦЕНЯВАНЕ >>>

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ >>>

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД >>>

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ>>>

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО >>>

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ >>>

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ >>>

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ >>>

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. >>>

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧФВС >>>

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ >>>

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА >>>

 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА УЧИТЕЛИТЕ >>>

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО >>>

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  >>>

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  >>>

 

ПЛАН-ПРОГРАМА 2021 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА >>>

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” >>>

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ >>>

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ >>>

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА >>>