Колектив

ДИРЕКТОР

инж. Малина Александрова Гръкова

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УПД

инж. Зорка Неделчова Гарабитова

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Сабиха Ибрахимова Ходжова – старши учител по български език и литература

Васка Атанасова Дринцолова – учител по български език и литература

Фатма Садик Карафеиз – учител по английски и руски език

Неджибе Мустафа Джемал – учител по английски език

Рукие Салих Кунгю – старши учител по математика

Александър Якимов Бучков – старши учител по химия и опазване на околната среда

Сабие Муса Орцева – учител по история и цивилизация и география и икономика

Ана Велчова Шаламанова – старши учител по философия

Медиха Али Крондева – старши учител по биология и здравно образование

Айше Шаипова Лишева – старши учител по физическо възпитание и спорт

Айше Ибрахим Мускова – старши учител теоретично обучение

Айше Юнуз Кунч -старши учител практическо обучение

Даниела Володиева Масларова – учител теоретично обучение

Халима Салих Трамбуцова – учител практическо обучение

Зоя Серафимова Месьова – учител теоретично обучение

Ибраим Ибраимов Юруков- педагогически съветник

На 12.10.2020 г. в ПГ „Петко Р. Славейков“ се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Разглеждане на Наредба 7/ 11.08.2016г. за профилирана подготовка“. Лектори на обучението бяха Ана Шаламанова – старши учител по философия и Васка Дринцолова – учител по български език и литература.