Новини и съобщения

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на заявления за допускане до дьржавни зрелостни изпити (матури) през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година е от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г, /в работни дни/!.

След този срок заявления няма да се приемат.

Заявленията се подават в администрацията на училището до 18.02.2022 г.(петък), 13:00 часа.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Уведомявам ви, че в периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022 г.  включително преминаваме на обучение на ротационен принцип. Графика за ротация е:
– обучение в електронна среда на учениците от VIII и XI клас;
– присъствено обучение на учениците от IX, X и XII клас.

Инж. Малина Гръкова-директор

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с нарастващата заболеваемост от КОВИД в нашата област Благоевград, съгласно заповед № РД09-1256/21.01.2022г. на министъра на образованието  от понеделник 24.01.2022г. до петък 28.01.2022г. включително преминаваме в обучение в електронна среда от разстояние. Напомням ви, че трябва да спазвате вечерен час 20:00часа.

Пазете се!

Бъдете здрави!

Инж.Малина Гръкова-директор

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
По стара българска традиция първият учебен ден е празник за всички – и за учениците, и техните семейства, и за учителите.
Българинът е закърмен с любов към словото и книгата – те са спасили и съхранили народа ни през вековете.
Затова сърдечно Ви каним да присъствате на откриването на учебната 2021/2022 година!
Тържественото откриване за всички ученици на ПГ „Петко Рачов Славейков“ ще се проведе на 15.09.2021 г. от 10.00 часа в двора на училището, при спазване на всички противоепидемични мерки.
Учениците ще бъдат посрещнати от класните ръководители на двора, който ще бъде предварително разчертан за всяка паралелка. Първият час на класа ще се проведе след приключване на тържеството.
На територията на училището е задължително носенето на предпазна маска и спазване на нужната дистанция.

ВАЖНО!!!!

ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“- ГР. ЯКОРУДА

 УКАЗАНИЯ

 ЗА УЧЕНИЦИ

Относно:    Дистанционно обучение

 Считано от 16.03.2020г.до 29.03.2020г

1.Ученикът е длъжен според часовото разписание за деня, от компютъра или телефона си от къщи / не от заведения или други обществени места, където има събиране на хора/ да посещава фейсбук-групата на класа и да ползва информацията в интернет.

2.Ученикът се запознава с изпратения от учителя по предмета материал /презентация, видео-урок, електронен урок, тест и др. или участва в урока в реално време ако учителя го изисква .

3.Не е необходимо ученика да е пред компютъра през цялото време на часа по предмета, освен ако учителя не е указал такова изискване за конкретния урок .

4.Ученикът изпълнява поставените от учителя задачи и ги предоставя като отговор на учителя по посочения начин за обратна връзка и в указания срок .

5.Участието на всеки ученик в дистанционното обучение ще се отразява в работна карта на учителя по предмета и ще се има предвид при срочното и годишно оценяване.

6.Ученикът може да изисква допълнителни консултации при изпълнението на поставената задача във времето, което учителя е определил за това.

7.Необходимо е ежедневно ученика да посещава електронния дневник на училището и да следи за съобщения.

8.Ученикът е длъжен  да информира родителите си за дадените указания за обучение във  времето на  извънредното положение/16-29.03.2020г/.

 

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Благоевград, Ви уведомява, че учебният процес във всички образователни институции на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г.

От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в  електронна среда.

Времето, което за съжаление обстоятелствата налагат да прекарате вкъщи, е изключително важно и наложително да използвате за продължаване процеса на обучение и образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще организират от разстояние в електронна среда. Бъдете съзнателни, отговорни и мотивирано поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с подкрепата на учителите и самостоятелно.

Изключително важно и задължително е да ограничите максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Падагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.

 

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Разчитаме, че Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.

Призоваваме Ви:

  • да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
  • да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
  • да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
  • постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).

 

Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.

 

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

 

Регионално управление на образованието –  Благоевград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители и ученици!

ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА С РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА С КОРОНАВИРУС И ПРЕДПАЗВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ДНЕС 13.03.2020, УЧЕНИЦИТЕ СА ОСВОБОДЕНИ ДА НЕ ПРИСЪСТВАТ В УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕЦЕНКА НА РОДИТЕЛИТЕ.

 

Уважаеми ученици!

Срока за подаване на документи за стипендия е до 21.02.2020 г. /петък/. За социална стипендия е необходима декларация от родителите за доход в периода – от 01 август 2019 г.  до 31 януари 2020 г.  включително.

 

СЛАВЕЙКОВИ ДНИ  в ПГ „П.Р.Славейков”, гр.Якоруда

 ПРОГРАМА:

 Понеделник / 25.11.2019г./

Откриване на Славейковите дни – радиочас на тема: „Историята на Професионална гимназия „П.Р.Славейков” – град Якоруда“

Вторник / 26.11.2019г./

Изложба и оформяне на кът за Славейков във фоайето на училището

Сряда /27.11.2019г/

Почистване на паметника на Славейков от ученици и учители на                                   ПГ „П.Р.Славейков”

Волейболна среща /физкултурната зала на училището/, начало: 14:30ч.

Четвъртък /28.11.2019г./

Тържествена програма с мото : „Славейков – това е България”- читалище „Светлина – 1907”- гр.Якоруда /малкия читалищен салон/,                   начало: 14:30ч.

Петък /29.11.2019г./

Четене  и рецитиране на Славейкови творби,  начало: 9:00ч.

Състезание по бадминтон  между ученици от гимназията /физкултурната зала на училището/, начало: 9:30ч.

 

ОБЯВА
Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда , обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:
Социален работник
на непълен работен ден за учебната 2019/2020 година

I. Основна цел на длъжността.
Осъществява практическа дейност по закрила на детето на училищно ниво

ІІ. Области на дейност.
Общи:
1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
1.2 Активно събира информация за уязвими групи деца и семейства.
2. Специфични:
1. Проучва и събира данни за дете от: семейството, училището, детската ясла и градина, специализирана институция и/или услуга от резидентен тип, роднини, близки, съседи, други ДСП, личен лекар и други източници при необходимост. Активно събира информация за уязвими групи деца и семейства.
2. Информира и консултира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
3. Извършва проучване и оценка на сигнали за деца в риск и при установяване на риск за детето открива случай.
4. Определя и осъществява конкретни мерки по закрила на децата и контролира изпълнението им.
5. Открива и води досие на дете, като прилага всички събрани по случая документи, сведения и данни, отнасящи се до детето. Отразява развитието на случая във стандартизирани формуляри.
6. Въвежда данни и информация в създадено електронно досие на дете в риск.
7. Планира дейностите по закрила на дете в краткосрочен и дългосрочен план, и проследява изпълнението им от отговорните лица/институции/организации в определените срокове.
8. Съставя и поддържа в актуалност регистри, съгласно разпоредбите на ЗЗД.
9. Съгласува изготвения план за действие директора на училището и с родителите на детето, настойника, попечителя или лицето, което полага грижи за него.
10. Информира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
11. Предоставя информация на дете, родители, настойник, попечител или лице, полагащо грижи за детето, относно социалните услуги за деца и семейства.
12. Насърчава родителите или лицето, полагащо грижи за детето, както и детето, за активно участие в избора на социални услуги.
13. Подпомага професионалната ориентация и квалификация на деца в риск, включително и тези, които са завършили средното си образование след навършване на пълнолетие.
14. Прави предложение за отпускане на помощи, съгласно ППЗЗД.
15. Подпомага изготвянето на училищна програма за закрила на детето, като участва в работни групи за обсъждането на актуални проблеми в общината.
16. Извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава предложения за отстраняването им.
17. Идентифицира и анализира случаите на деца, нуждаещи се от специална закрила.
18. Прави предложения за повишаване ефективността на работата в училище.
19. Спазва Етичния кодекс за работа с деца.
20. Спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и за противопожарна и аварийна безопасност.
21. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи.
III. Изисквания към кандидатите:
1. Образование:средно/висше образование
Професионална област: хуманитарни, обществени, икономически, правни науки и др.
2. Професионален опит: не се изисква
3. Допълнителна квалификация/обучение:
4. компютърна грамотност
5. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
6. Необходими лични качества:
• лоялност към институцията;
• дискретност;
• толерантност
• умения за работа в екип;
• умения за общуване;
• способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
• умения за мотивация;
• умения за управление на конфликти;
• способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
• умения за разпределяне на времето.
7. Професионален опит: не се изисква
8. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

IV. Начин на извършване на подбора:
Подборът ще бъде извършен на два етапа:
1. по документи
2. събеседване с избраните по документи кандидати

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)
Продължителност на заетостта: 12 месеца
Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр.Якоруда,ул.“Цар Борис III“№72 или на електронен адрес:pgm_yakoruda@abv.bg като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Социален работник”
Срок за подаване на документи: до 16.30 на 20 септември 2019 г.

 

Уважаеми родители, скъпи ученици!

Във вековните традиции на народа ни първият учебен ден е празник символ на вечното начало и безкрайното духовно съграждане. Малко са дните в българския празничен календар, способни да предизвикат толкова вълнение, трепет и положителни емоции и за малки, и за големи. Всяка година в средата на септември камбанен звън приковава вниманието ни, изостря сетивата ни и вълнува с необикновена сила. Всяка година първият училищен звънец трепетно ни припомня, че традицията да празнуваме учението е жива и трябва да бъде пазена, възпитавана и предавана на поколенията!

За нас е удоволствие да Ви поканим на тържественото откриване на Новата 2019/2020 учебна година, което ще се състои на 16.09.2019г. от 10:30 часа в двора на ПГ “П. Р . Славейков”, град Якоруда.

Ще се радваме да споделите вълнението ни от изпълненото с очаквания и надежди НАЧАЛО.

Извозването на учениците ще бъде осъществено по график.