Приемане на ученици в VIII клас

Наименование на административната услуга: Приемане на ученици в  VIII клас

в Професионална гимназия „П. Р. Славейков“–   гр. Якоруда на  места определени по държавен план-прием.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:           

          За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемането на ученици в VІІІ клас в ПГ „П. Р. Славейков“- гр. Якоруда се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната  година.

Начини на заявяване на услугата: Родителите подават заявлението за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас: В електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.

Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: https://priem.mon.bg/

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: За съответната учебна година.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Не се дължат такси.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието и Министерство на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgm_yakoruda@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугатa: Лично или чрез пълномощник.

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС  –  изтегли