Приемане на ученици в XI клас

Наименование на административната услуга: Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в Професионална гимназия „П. Р. Славейков“- гр. Якоруда на места определени по допълнителния държавен план-прием.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас.

Изискванията към учениците за участие в приема са:

– да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;

– здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

 

Начини на заявяване на услугата: Неприложимо

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:                     Не се предоставя по електронен път.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:                   За съответната учебна година.

 

Такси или цени: Не се дължат такси.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието и Министерство на образованието и науката.

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgm_yakoruda@abv.bg

 

Начини на получаване на резултата от услугата: Лично или чрез пълномощник.

 

 

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В XI КЛАС  –  изтегли