Прием

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

/ утвърден със заповед №РД-06-251/29. 04. 2020 г. на

Началника на РУО-Благоевград/

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2020-2021 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда ще се приемат ученици в VIII клас по:

Професия: Администратор в хотелиерството“

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството“, с разширено изучаване на Английски език.

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Възможности за реализация: в управлението и мениджмънта на обекти от сферата на туризма.

     Обучението по специалността дава знания и умения за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности.

В хотелиерският бранш е по-интересно отколкото предполагате!

Той крие невероятни възможности за реализация!!!

виж видео >>>

priem