Проекти

Клубове по интереси в ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда:

  • Клуб „Математиката в живота” –  ръководител Рукие Кунгю;
  • Клуб „Дигитални компетентности”- ръководител Айше Мускова;
  • клуб “Биология- наука за живота”- ръководител Медиха Крондева;;
  • клуб за народни танци и хора “Фолклорно веселие”-ръководител Васка Дринцолова.

Клуб„Математиката в живота” 

С добре обмислени и разнообразни занимания се формира положително отношение към математиката, създаде се интерес към нея и се повиши мотивацията си за учене. Участниците придобиха  по- висока увереност в собствените си сили и знания.

Клуб „Дигитални компетентности”

Обогатиха се и се задълбочиха знанията, уменията и компетенциите на учениците в областта на дигиталните компетентности.

Клуб „Биология- наука за живота” 

Разшириха се знанията на учениците за разнообразието на организмовия свят, основните организмовия царства, клетъчния строеж и мястото на човека в организмовия свят. Формира се отговорно отношение към природата и опазване на биоразнообразието от растителни и животински видове на Земята.

Клуб за народни танци и хора “Фолклорно веселие”

Вниманието бе насочено към съхраняване и поддържане на народните традиции  и възпитаване в толерантност и взаимно уважение. Развиване на двигателна, музикална култура и ритмичен усет, както и зараждане на интерес и любов у всеки един от участниците към българското народно песенно и танцово изкуство.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ

На 25.06.2019 г. в ПГ “Петко Рачов Славейков” се проведе обща публична изява на клубовете по интереси: “Математиката в живота”, “Дигитални компетентности”, “Биологията – наука за живота” и “Фолклорно веселие”.
По време на изявата участниците от тези клубове демонстрираха пред всички зрители не само своите знания и умения, които са придобили в клубовете по интереси, но и успяха да забавляват публиката с хумористични сценки, любопитни факти, забавни твърдения и весели танци.

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”

В ПГ “Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) “.  Учениците се включиха с голям ентусиазъм.                             

виж тук >>>

ВРЪЗКИ : 

ТВОЯТ ЧАС     www.tvoiatchas.mon.bg

МОМН              www.mon.bg