Равен достъп

роект № BG05M2OP001-5.001-0001

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“, създаден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от ниските нива чрез съюза на европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целият проект е да не се допусне прекъсване на образователния процес и да се запознае с образованието в условията на кризата и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически свързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на процеса на обучение. Можете пряко да се свържете с преодоляването на насочването, изискването от пандемията-19 и да се свържете с техническото обезпечаване на образователната система и да осигурите условия за провеждане на обучение от свободното време в електронна среда, които могат да определят необходимостта от краткосрочното изпълнение. Важен приоритет е пълно осигуряване на достъп за всички ученици във виртуалния клас в условията на продължителната пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на цифровата грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците със и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирането на обучението за педагогическите специалисти се цели за придобиване и усъвършенстване на цифровите умения, използване на иновативни методи за преподаване и обучение. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с цифрови устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от друга страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес .

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на процеса на образователния процес и да се осигури образованието в условията на кризата, за да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от свободното пространство в електронната среда;
– на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа и образователна среда за създаване на новаторски методи за преподаване и обучение;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В ПГ “Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда са сформирани две групи по дейност 2 Обучение на учениците за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронната среда с ръководител: Айше Мускова. Тема на обучението: “Компютърна презентация – форматиране на компютърна презентация”.

По дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от свободното време в електронната среда е една сформирана група  с ръководител: Даниела Масларова. Тема за обучението: Работа с електронната платформа Админплюс и Microsoft Teams”.

dostap6
dostap7

По дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда е сформирана една група с ръководител: Даниела Масларова. Тема на обучението: “Средства за създаване на мултимедийни приложения”.