Родители

ВАЖНО!!!

Съобщение от Комисията за противообществени прояви и наркомании до родителите на ученици от ПГ „П. Р. Славейков“ – гр. Якоруда.

Уважаеми родители,

създаден е механизъм за действие и алгоритъм към него в случай на установяване и разпространение и употреба на наркотични вещества в училище утвърден със Заповед РД-09-3543/01.11.2023 г. на Министъра на образованието и науката.

Запознаваме Ви с първичните проявления на наркомания >>>

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества >>>

Уважаеми родители, предлагам Ви анализа на проведените анкети във връзка с провежданото дистанционно обучение.

Анализ родители >>>

ВАЖНО!!!!

ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“- ГР. ЯКОРУДА

 УКАЗАНИЯ

Относно:    Дистанционно обучение на ученици

 Считано от 16.03.2020г.до 29.03.2020г

1.Ученикът е длъжен според часовото разписание за деня, от компютъра или телефона си от къщи / не от заведения или други обществени места, където има събиране на хора/ да посещава фейсбук-групата на класа и да ползва информацията в интернет.

2.Ученикът се запознава с изпратения от учителя по предмета материал /презентация, видео-урок, електронен урок, тест и др. или участва в урока в реално време ако учителя го изисква .

3.Не е необходимо ученика да е пред компютъра през цялото време на часа по предмета, освен ако учителя не е указал такова изискване за конкретния урок .

4.Ученикът изпълнява поставените от учителя задачи и ги предоставя като отговор на учителя по посочения начин за обратна връзка и в указания срок .

5.Участието на всеки ученик в дистанционното обучение ще се отразява в работна карта на учителя по предмета и ще се има предвид при срочното и годишно оценяване.

6.Ученикът може да изисква допълнителни консултации при изпълнението на поставената задача във времето, което учителя е определил за това.

7.Необходимо е ежедневно ученика да посещава електронния дневник на училището и да следи за съобщения.

8.Ученикът е длъжен  да информира родителите си за дадените указания за обучение във  времето на  извънредното положение/16-29.03.2020г/.

Интересувайте се колкото е възможно по-често от успехите и поведението на Вашите деца!

Учителите са ваши помощници във възпитанието и изграждането им като личности!

Поддържайте непрекъснато връзка с класния ръководител!

Само по този начин, в тясно сътрудничество между родители и училище,

ще бъдете спокойни за Вашите деца!