Спедиция,транспортна и складова логистика

Професия: Спедитор – логистика

Предимства:

 • Практически ориентирано обучение по нова професия “Спедитор-логистик”
 • Специалността „Спедиция, транспортна и складова логистика“ гарантира придобиването на широкопрофилна компетентност и дава множество възможности за развитие
 • Получаваш Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професиоална квалификация – трета степен,
 • Платена практика и обучение в ХІ-ти и ХІІ-ти клас
 • Когато се дипломираш си експерт, практикувал в реална работна среда, подготвен за практиката и реалния живот
 • Твоето обучение е адаптирано към нуждите на бизнеса, затова открива по-големи перспективи за професионално развитие

Завършилите тази специалност могат:

 • Спедиторът-логистик изпълнява дейности, свързани с планиране, договаряне,
  организиране,управление,контролира отчитане на транспорта,консолидацията,складирането,
  обработката,пакетирането и дистрибуцията на стоки.Той предоставя също спомагателни услуги,
  като деклариране на стоките,осигуряване застраховка на стоките,събиране и осигуряване на
  плащания,осигуряване на документи за стоките и други,както и консултантски услуги,свързани
  с  тези дейности.
 • Спедиторът-логистик може да планира,управлява и контролира цялата верига на
  стоковите доставки на своята организация или наклиента-товародател.
 • При изпълнение на дейностите спедиторът-логистик води преговори и сключва договори
  с доставчици,дистрибутори,купувачи и клиенти-товародатели,както и с подизпълнители от
  страната и чужбина;планира,организира,управлява,контролира и отчита изпълнението на тези
  договори.
 • Резултатите от дейността му се изразяват в пространствено преместване и/или
  съхранение на стокови пратки,както и/или трансформация на външния им вид и/или
  митническия им статут. Дейностите се извършват по предварително определен мрежови график,
  без(или при минимални)липси и повреди на стоката,с оптимизиране на разходите за качествено
  извършване на транспортно-спедиторските и логистичните услуги.
 • През по-голямата част от времето спедиторът-логистик работи в офис,с нормирано
  работно време. Използва офисно,комуникационно и компютърно оборудване, различни
  информационни и комуникационни технологиии специализиран софтуер. При необходимост
  посещава митници,складове,товарни терминали,офиси на контрагенти.

Завършилите  курса на обучение получават:

 • Диплома за средно образование след успешно завършен ХІІ клас
 • Свидетелство за професионална квалификация – Трета степен след успешно положени държавни квалификационни изпити
 • Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория „В“, кат. Ткт
 • Квалификация: “СПЕДИТОР – ЛОГИСТИК”

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.