Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на

 учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез

 дейности, развиващи специфични знания, умения и

 компетентности (Твоят час)”

 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Група за извънкласни дейности с обучителни затруднения:

 

ГППОЗ „МАТЕМАТИКАТА В ЖИВОТА“- ръководител: Рукие Кунгю >>>

ГППОЗ „АНГЛИЙСКИЯТ Е ЛЕСЕН“- ръководител: Шахсине Банкели

ГППОЗ „МОДЕРНО Е ДА СИ ГРАМОТЕН“- ръководител: Сабиха Ходжова

 

Групи по интереси:

КЛУБ „РАБОТИЛНИЦА ЗА БИЗНЕС ИДЕИ” – ръководител: инж. Надежда Дринцолова

КЛУБ „БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР, ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ” – ръководител: Васка Дринцолова

КЛУБ „УЧЕБНО- ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА” – ръководител: Айше Кунч

КЛУБ „FITNESS FOR MIND” – ръководител: Фатма Карафеиз

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТИ

ГППОЗ „МАТЕМАТИКАТА В ЖИВОТА“ >>>

ГППОЗ „АНГЛИЙСКИЯТ Е ЛЕСЕН“>>>

ГППОЗ „МОДЕРНО Е ДА СИ ГРАМОТЕН“>>>

КЛУБ „РАБОТИЛНИЦА ЗА  БИЗНЕС  ИДЕИ ”>>>

КЛУБ „УЧЕБНО- ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА”>>>

КЛУБ „БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР, ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ ”>>>

КЛУБ „FITNESS FOR MIND>>>

 

УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Група за извънкласни дейности с обучителни затруднения:

 

ГППОЗ „МАТЕМАТИКА“- ръководител: Рукие Кунгю >>>

ГППОЗ „МОЯТ АНГЛИЙСКИ АКЦЕНТ“- ръководител: Фатме Карафейз >>>

ГППОЗ „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“- ръководител: Айше Мускова

 

Групи по интереси:

КЛУБ „ПРЕДПРИЕМАЧЪТ В МЕН” – ръководител: инж. Надежда Дринцолова >>>

КЛУБ „ФОТОГРАФИЯ” – ръководител: Александър Бучков

КЛУБ „УЧЕБНО- ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА” – ръководител: Айше Кунч>>>

КЛУБ „СТИЛ НА МАСАТА- ПРИГОТВЯНЕ И ДЕКОРАЦИЯ НА ЯСТИЯ” – ръководител: Ани Шаламанова

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТИ

ГППОЗ „МАТЕМАТИКА“ >>>

ГППОЗ „МОЯТ АНГЛИЙСКИ АКЦЕНТ“>>>

ГППОЗ „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“>>>

КЛУБ „ПРЕДПРИЕМАЧЪТ В МЕН”>>>

КЛУБ „УЧЕБНО- ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА”>>>